Sök pris & boka

Ordningsregler ombord


Stena Line vill att alla som vistas ombord på fartyget skall känna säkerhet, trygghet och trivsel. Samtliga passagerare skall därför följa de säkerhetsdirektiv från fartygsbesättningen och befintliga säkerhets föreskrifter och anvisningar som finns ombord på fartyget.

 1. Varje passagerare skall vid ombordstigning visa upp ett giltigt boarding kort samt på begäran visa upp en giltig identitetshandling.

 2. En säkerhetskontroll i enlighet med EU förordning 725/2004 kan komma att utföras, vägran att samarbeta kan leda till att personen avvisas från fartyget eller hamnområdet.

 3. Passagerare som är berusad, hotfull eller stör ordningen i terminalen eller ombord,kan avvisas vid hamn. Gäller avgångshamn såväl som ankomsthamn.

 4. Passagerare som uppträder störande, inte förmår att ta hand om sig själv, agerar hotande och beter sig oansvarig kan omhändertas av fartygets besättning och hållas i förvar.

 5. Endast mat och alkohol som införskaffats i restaurangerna och barerna ombord får förtäras där. Undantag är barnmat och speciell diet.

 6. Medlemmar ur fartygets besättning har rätt att beslagta medhavd alkohol från passagerare som kan utgöra fara eller förorsaka störningar för andra passagerare.

 7. Sällskapsdjur är välkomna ombord förutsatt att de förvaras i lokaler speciellt avsedda för passagerare med djur. Hunden ska hållas kopplad under hela resan när den vistas bland andra passagerare. Djurägaren är ensamt ansvarig för sitt djur, inkl. skador på andra passagerare.

 8. Passagerare har under resan rätt att vistas endast i utrymmen avsedda för passagerare. Vistelse på bildäck är inte tillåten.

 9. Rökning är förbjuden i fartygets allmänna utrymmen samt i hytten. Rökning får ske på däck och särskild avsedda platser ombord. Om rökning ägt rum i hytt medför detta en ersättningsskyldighet. Rökdetektorer får inte övertäckas.

 10. Passagerare ansvarar för medpassagerares trivsel ombord. Ledare för ungdomsgrupper ansvarar för gruppen ombord. Gruppledaren skall samarbeta med fartygsbesättningen och följa deras instruktioner vid ordningsstörning.

 11. Passagerare som genom sina handlingar orsakat skador på fartyget genom skadegörelse, stöld/snatteri eller annan skada är skyldiga att ersätta de skador som orsakats och polisanmäls.

 12. Skadegörelse på fartygets säkerhetsutrustning är strängt förbjudet. Okynnesalarm eller manipulering med nöd- och alarmutrustning polisanmäls alltid.

 13. Passagerare hänvisas också till transportvillkoren som finns publicerade i terminalerna, ombord på fartygen och på rederiets hemsidor: www.stenaline.

Varje passagerare är skyldig att iaktta ovanstående ordningsregler på fartyget och i terminalen med hänvisning till den svenska sjölagen 15:7, ISPS-koden, EG-förordningen 725/2004 samt av svenska sjöfartsmyndigheter publicerade cirkulär gällande säkerhet.