Information om kameraövervakning

Stena Line använder kameraövervakning på många platser, på våra terminaler, hamnar, kontor och ombord på fartygen. Denna integritetspolicy beskriver bland annat i vilka syften vi använder kameraövervakning och behandlar dina personuppgifter, till vilka vi utlämnar dem och vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter. Vi respekterar din integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter.

 

1. Introduktion

Stena Line Scandinavia AB med organisationsnummer 556231-7825 (”Stena Line”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. ”Vi”, ”oss” och ”vår” avser i denna integritetspolicy Stena Line. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna integritetspolicy.

 

Följande bolag i Stena Line Group är involverade i kameraövervakningen som personuppgiftsbiträden:

 

Stena Line Danmark A/S

Stena Line Polska Sp.z o.o

Stena Line BV

Stena Line Stevedoring BV

Stena Line Ltd.

Baltic RoRo Services GmbH

SIA Stena Line

Stena Rederi A/S

Retail and Food Services in Sweden AB

Buro Scanbrit

 

2. Integritetspolicyns omfattning

Denna integritetspolicy gäller för Stena Lines behandling av kameraövervakning i våra terminaler, hamnar, kontor och ombord på våra fartyg. Behandlingen omfattar alla personer (besökare, kunder, anställda, entreprenörer, partner) som besöker oss på terminalerna där vi bedriver verksamhet, reser med våra fartyg eller arbetar för vår räkning på terminaler och i hamnar och kan ses och identifieras i inspelat material. Detta gäller också allmänt tillgängliga områden på terminalerna och intilliggande serviceområden (biljettdisk, incheckning och ombordstigning) och områden där passagerare rör sig. Kameraövervakning sker hela dygnet och täcker endast videoinspelning.

 

Ingen ljudupptagning sker någonstans. Toalettutrymmen är undantagna från övervakningen.

 

Grafiska informationsskyltar visar när du kommer till ett område som är kameraövervakat.

 

3. Vilka kategorier av dina personuppgifter behandlar vi?

Stena Line behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 

 • Stillbilder och korta videosekvenser av dig (ingen ljudupptagning)
 • Om tillämpligt, information om ditt fordon, inklusive registreringsnummer

 

4. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter, vilken rättslig grund hänvisas till för sådan behandling och hur länge lagras uppgifterna?

Stena Line behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. För varje ändamål måste Stena Line ha en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den relevanta behandlingsaktiviteten, (ii) att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i, (iii) att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet, eller (iiii) att Stena Line eller en tredje part har ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna som inte åsidosätts av ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade. Under varje syfte som anges nedan kommer den rättsliga grund som Stena Line förlitar sig på att identifieras.

 

Stena Lines syftet med övervakningen är i huvudsak att tillförsäkra en säker miljö för alla personer men också att bidra till företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som kan utsätta dem och materiella tillgångar för hot och som hjälpmedel i utredningar av skadegörelse och stöld. Övervakningen syftar också till att förhindra obehörig vistelse på avgränsade områden i hamnar, kontor eller på fartyg, samt visuellt stöd för Stena Lines säkerhetsavdelning.

 

Företagen inom Stena Line är även skyldiga att följa lagkraven.  Bestämmelserna om internationell säkerhet för fartyg och hamnanläggningar (International Ship and Port Facility Security, ISPS) är ett tillägg till Sjösäkerhetskonventionen (Safety of Life at Sea, SOLAS 1974/1988),  inklusive minimala säkerhetsåtgärder för fartyg, hamnar och myndigheter. Där beskrivs ansvarsområden för myndigheter, rederier, fartygsbesättning och personal i hamnar och anläggningar som att ”upptäcka säkerhetshot och vidta förebyggande åtgärder mot säkerhetsincidenter som påverkar fartyg eller hamnanläggningar som används i internationell handel”. EU har antagit bestämmelserna genom förordningen EG 725/2004 av EU-parlamentet och Rådet den 31 mars 2004 om förstärkt skydd av fartyg och hamnanläggningar. Storbritannien har antagit bestämmelserna ”The Ship and Port Facility (Security) 2004”.

 

Syftet med att lagra kamerainspelningar är att säkra bevis för att kunna vidarebefordra dem till relevant statlig myndighet eller aktör (dvs. polis, andra myndigheter, domstolar, åklagare osv.) och andra bemyndigade aktörer (t.ex. försäkringsbolag) om en eventuell incident skulle inträffa.

 

Kameraövervakningsinspelningar överskrivs eller förstörs som regel senast 30 dagar efter inspelningsdatumet, och det exakta tillfället då inspelningen överskrivs eller förstörs beror på den specifika inspelningsutrustningen eller inspelningssystemets tekniska egenskaper och/eller minneskapacitet. Om en incident inträffar eller om inspelningen ingår i en polisrapport eller pågående polisutredning kan den inspelade övervakningen behandlas under nödvändig tid för att fastställa eller hävda eventuella anspråk med koppling till incidenten eller som försvar mot sådana anklagelser.

 

Nedan finns en tabell som sammanfattar syfte, rättslig grund och lagringsperiod.

 

SyfteRättslig grundLagringsperiod
Garantera privatpersoners säkerhetLegitimt intresse

Upp till 30 dagar

 

Tillförsäkra materiella tillgångars säkerhetLegitimt intresse

Upp till 30 dagar

 

Tillförsäkra informationssäkerhet (inklusive affärshemligheter och Stena Lines immateriella egendom)Legitimt intresse

Upp till 30 dagar

 

Som hjälpmedel för utredningar, fastställa identiteter av möjliga förbrytare i händelse av möjliga utredningar eller försvar av anklagelserLegitimt intresse30 dagar eller tills ärendet har avslutats

 

 

5. Vilka har tillgång till dina personuppgifter och vilka kan lämna ut dem?

För att infria de syften som anges ovan har Stena Line utsett behöriga medarbetare för åtkomst av kameraövervakningssystemen och inspelat material. Dessa personer är, beroende på plats och rutt, knutna till något av företagen i förteckningen i avsnitt 1.

 

På vissa platser kan uppgifterna behandlas av personuppgiftsbiträden. Det är företag som Stena Line anlitar för säkerhet och vakttjänster men också för drift av kameraövervakningssystemen. Dessa leverantörer har valts ut omsorgsfullt och har inte rätt att använda uppgifter för något annat syfte än att tillhandahålla de tjänster som är avtalade med Stena Line.

 

För att uppfylla de syften som anges ovan kan Stena Line utlämna dina personuppgifter till följande mottagare:

 

 • Securitas Sverige AB, Stockholm, och dess dotterbolag i Storbritannien, Irland, Polen och Danmark i egenskap av våra personuppgiftsbiträden.
 • Relevanta statliga myndigheter eller aktörer (t.ex. polis, andra myndigheter, domstolar, åklagare osv.) och andra bemyndigade aktörer (t.ex. försäkringsbolag)
 • Andra företag inom Stena Line-koncernen

 

6. Kommer vi att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES och Storbritannien?

Stena Line behandlar dina personuppgifter i EU/EES och Storbritannien.

 

Eftersom vi även bedriver verksamhet i Storbritannien och på rutter mellan Storbritannien och EU, kan behandling av personuppgifter även betyda överföring av uppgifter mellan Storbritannien och EU. Storbritannien betraktas som tredje land men EU-kommissionen har beslutat att Storbritannien har en lämplig skyddsnivå för överföring av personuppgifter. Storbritanniens regering har även bedömt att EU-länderna har lämpliga skyddsnivåer. Detta betyder att uppgifter kan sändas fritt mellan länderna.

 

Inga uppgifter överförs utanför EU/EES och Storbritannien.

 

7. Vilka rättigheter har du?

Nedan finns en sammanfattning av dina rättigheter enligt Europeiska dataskyddslagen. Utövandet av dessa rättigheter är avgiftsfritt och du kan utöva dem genom att skicka en skriftlig begäran. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om dina rättigheter (se kontaktuppgifter i slutet av denna integritetspolicy).

 

Observera att Stena Line alltid kommer att bedöma en begäran om att utöva en rätt att avgöra om begäran är giltig. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta och undantag kan gälla.

 

Utöver de rättigheter som anges nedan har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om Stena Lines behandling av dina personuppgifter.

 

a) Rätt till åtkomst. Du har på begäran rätt att få en kopia av dina personuppgifter som Stena Line behandlar och även att få kompletterande information om Stena Lines behandling av dina personuppgifter.

 

b) Rätt till rättelse. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

 

c) Rätt till radering. Du har rätt att begära att Stena Line raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under följande omständigheter:

 

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
 • du återkallar ditt samtycke till en behandlingsaktivitet och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen;
 • du gör en giltig invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • personuppgifterna har behandlats olagligt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att en rättslig skyldighet ska uppfyllas.

 

d) Rätt till begränsad behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 

 • riktigheten av personuppgifterna granskas;
 • behandlingen är olaglig eller behövs inte längre för ändamålen med behandlingen, men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär begränsning istället;
 • Stena Line behöver inte längre personuppgifterna, men du behöver personuppgifterna för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; eller
 • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och en sådan invändning är under verifiering.

 

e) Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att erhålla de personuppgifter om dig som du har lämnat till Stena Line för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör om behandlingen av personuppgifterna grundar sig på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal.

 

f) Allmän rätt till invändning. Du har allmän rätt att när som helst invända dig mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Stena Lines berättigade intressen. Om du invänder dig måste vi uppvisa att vi har övertygande legitima skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

g) Rätt till invändning mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända dig mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kan Stena Line inte längre behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

 

8. Hur kontaktar du oss?

Du kan komma i kontakt med oss via följande kanaler:

 

Huvudkontor.

Adress: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Sverige

E-post: info.se@stenaline.com

Tel: +46 (0) 31 85 80 00

 

Observera att vi har utsett ett så kallat dataskyddsombud som du kan kontakta om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

 

Dataskyddsansvarig hos oss kan kontaktas på:

Adress: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Sverige

E-post: dpo@stenaline.com

Tel: +46 (0)31 85 80 00

 

Denna information uppdaterades den 19 oktober 2021 och den senaste versionen finns alltid tillgänglig på denna webbplats. Innehållet i informationen kan ändras för att överensstämma med lagar och bestämmelser.