Integritetspolicy

1.    Inledning

Vi, Stena Line Scandinavia AB, med registreringsnummer 556231-7825 (”Stena Line”), är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” och ”vår(t)/våra” i denna integritetspolicy syftar på Stena Line. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna integritetspolicy. Vi respekterar din integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter.

 

Följande webbplatser kallas våra ”webbplatser”:

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline. es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, dokarlskrony.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

 

Våra webbplatser och andra kommunikationskanaler (e-post, telefon, supportkontakt, sociala medier, chatt och pappersformulär) och Stena Lines tjänster kallas i det följande våra ”tjänster”.

 

2.     Vad omfattas av integritetspolicyn?

 

Denna integritetspolicy handlar om hur vi behandlar dina personuppgifter när du som kund och/eller besökare av webbplatsen använder våra tjänster eller om vi mottar dina personuppgifter från en person eller organisation som gör en bokning i ditt namn (t.ex. från din arbetsgivare) eller en resebyrå som på ditt eller en persons eller organisations uppdrag gör en bokning i ditt namn. Policyn innehåller bland annat information om syftena för vår behandling av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande dina personuppgifter.

 

Om du vill veta mer om vår behandling av personuppgifter för medlemmar i våra medlemsklubbar (Extra Blue, Extra Gold eller Business Traveller) kan du läsa Stena Lines Integritetspolicy för medlemsklubbar.

 

Information om hur vi hanterar cookies finns i vår cookie-policy.

 

För information om kameraövervakning ombord på våra fartyg, i våra hamnar, terminaler och kontor samt behandling av personuppgifter i samband med det se Stena Lines CCTV-integritetspolicy.

 

3.     Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

Stena Line behandlar följande personuppgifter för kunder och/eller besökare på webbplatsen som använder våra tjänster:

 

(a)   Namn

(b)   Födelsedatum

(c)   Åldersgrupp (barn 0–3 år och 4–15 år)

(d)   Kön

(e)   Kontaktuppgifter (adress, telefon- och/eller mobiltelefonnummer och e-postadress)

(f)    Betalningsuppgifter (korttyp (American Express, Mastercard eller VISA), kortnummer, säkerhetskod (CID/CVC/CVV), giltighetstid, IBAN, BIC, presentkort/värdehandling osv. samt typ av betalning)

(g)   Eventuellt antal medföljande barn

(h)   Bokningsnummer

(i)    Färdinformation om resan/resorna: destination, restider, ankomst- och avresedatum, antal resenärer, val av hytt eller vilstol, hyttnummer, förbeställningar (måltider, drycker, tilltugg), eventuella lånade sängar eller spälsängar, husdjur (i den utsträckning du informerar oss), speciella önskemål i den utsträckning det har framförts till oss samt eventuell avbokningsförsäkring

(j)    Fordonsuppgifter: typ av fordon (personbil, husbil, cykel och/eller släp) och fordonets registreringsnummer

(k)   Dina beställningar/inköpslistor i terminal- och fartygsbutiker

(l)    Bokningshistorik

(m) Utnyttjade kampanjkoder och säkerhetskoder (för att verifiera kampanjkoder)

(n)  Nationalitet

(o)   Pass- eller identitetshandlingsuppgifter

(p)   Gästlista (bokande kund och medföljande resenärer)

(q)   Ditt husdjurs ID-nummer

(r)    Information om vem som säger sig vara förälder till en minderårig

(s)   Datum för avstängning (om en passagerare bryter mot säkerhetsreglerna ombord)

(t)    Uppgifter om funktionshinder eller nedsatt rörlighet (i den utsträckning som vi underrättats om du behöver hjälp, har nedsatt hörsel eller syn, behöver medicin eller rullstol)

(u)   Information om särskild omsorg eller assistans som kan behövas i en nödsituation (i den utsträckning som vi underrättats om du behöver särskild omsorg eller assistans)

(v)   Kontaktnummer i händelse av en nödsituation (i den utsträckning som vi underrättats)

(w)  Platsinformation baserad på din IP-adress

(x)   Webbläsarinformation (webbläsarversion)

(y)   Medlemsnummer i medlemsklubb

(z)   Svar på kundnöjdhetsenkäter i den mån du lämnat sådana (bokningsnummer, telefonnummer och e-post)

(aa)   Din arbetsgivare och befattning (för affärsresenärer)

(bb)   Röstinspelningar (om telefonsamtal har spelats in)

 

4.     Varifrån får vi dina personuppgifter?

 

Stena Line får personuppgifter från dig när du bokar en resa hos oss direkt eller via en resebyrå. Detta sker även när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, använder kontaktformuläret eller vår chatt.

 

Stena Line inhämtar även personuppgifter från resebyråer som du har instruerat att förmedla dina uppgifter till oss.

 

Dessutom inhämtar Stena Line personuppgifter om dig från en person eller organisation som gör en bokning i ditt namn (t.ex. din arbetsgivare).

 

Stena Line kan även inhämta personuppgifter från andra bolag inom Stena AB som agerar som våra personuppgiftsbiträden och samlar in dina uppgifter på vår räkning.

 

5.     Vad händer om du inte lämnar dina personuppgifter till oss?

 

För att kunna genomföra en bokning eller använda våra andra tjänster behöver vi tillgång till dina personuppgifter enligt vad som anges i avsnitt 3.

 

Vi är även skyldiga enligt lag att behandla vissa personuppgifter om våra passagerare, speciellt namn, kön, nationalitet, födelsedatum, pass- eller identitetshandlingsuppgifter. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kan vi inte låta dig gå ombord på våra fartyg. I andra fall är tillhandahållande av personuppgifter frivilligt men nekande till att lämna relevant information kan innebära att du inte kan verkställa dina rättigheter eller motta assistans som du behöver från oss.

 

6.     För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken rättslig grund finns för dessa behandlingar?

 

Stena Line behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. För varje ändamål måste Stena Line ha en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) ditt samtycke till den relevanta behandlingsaktiviteten, (ii) att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja ett avtal som vi ingått med dig, eller (iii) att Stena Line eller en tredje part har ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna som inte åsidosätts av ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade. Under varje ändamål nedan anges Stena Line:s rättsliga grund för syftet.

 

Om ditt samtycke anges som rättslig grund för ett syfte som anges nedan, får vi inte behandla dina personuppgifter i detta syfte utan att först inhämta ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Det ändrar dock inte den lagenlig status för samtyckesbaserad behandling som har ägt rum före återkallandet.

 

(a) Tillhandahålla resor, logi och andra avtalade tjänster

 

Stena Line använder namn, födelsedatum, åldersgrupp, kön, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, antal medföljande barn, bokningsreferensnummer, resplan, fordonsuppgifter, beställnings-/inköpslistor i terminal och fartygsbutiker, bokningshistorik, utnyttjade kampanjkoder och säkerhetskoder för administration och leverans av bokade resor, logi, eventuella förbeställningar och tjänster i enlighet med allmänna resevillkor .

 

Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra skyldigheter gentemot dig enligt avtal. 

 

(b) Tillhandahålla våra tjänster

 

Stena Line använder namn och kontaktuppgifter för att kommunicera med dig när du använder våra tjänster.

Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse.

 

(c) Administration

 

Stena Line använder gästlistor för att administrera återbetalningar, försäkringsärenden och kundklagomål gällande dina bokningar.

 

Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse.  

 

(d) Följande behandlingar baseras på skyldigheter enligt lag:

 

–        uppgifter om funktionshinder / nedsatt rörlighet som du uppger för oss för arrangerande av assistans som behövs under resan i enlighet med EU-förordning 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

 

–        dina betalningsuppgifter i syfte att lagra betalningsuppgifter, namn, medlemsnummer i medlemsklubb, kontaktuppgifter och i tillämpliga fall skatteregistreringsnummer i enlighet med svenska bokföringslagen (1999:1078) och/eller förordningar som gäller på den aktuella lokala marknaden

 

–        namn, kön, åldersgrupp, nationalitet, födelsedatum och information om funktionshinder och ett kontaktnummer ifall av en nödsituation (i den utsträckning du meddelar oss det) i syfte att upprätta passagerarlistor i enlighet med direktiv 2017/2109 om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

 

–        namn, kön, åldersgrupp, nationalitet och pass- eller identitetshandlingsuppgifter i syfte att upprätta passagerarlistor och utförande av identitetskontroller i enlighet med Svenska Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och/eller lagar och förordningar som gäller på den aktuella lokala marknaden

 

–        i tillämpliga fall: namn, födelsedatum och pass- eller identitetshandlingsuppgifter i den utsträckning som dessa uppgifter finns med på spärrlistor över passagerare som vi har mottagit från polismyndigheter. Vi använder listorna för att förhindra att spärrade passagerare reser med Stena Line, detta för att efterleva gällande lag och förordningar som gäller vid varje tidpunkt.

 

–        I tillämpliga fall, beroende på vald rutt: namn, kön, födelsedatum, nationalitet, pass- och identitetshandlingsuppgifter, fordonsregistreringsnummer i syfte att informera om inresa till Storbritannien i enlighet med UK Immigration Act (1971), Requirement for Passenger, Crew and Service Information.

 

(e) Förbättra av våra tjänster

 

Vi använder namn, kontaktuppgifter, webbplatsinformation baserat på din IP-adress, webbläsaruppgifter, bokningsnummer och resplan för att inhämta statistik om hur du använder våra tjänster, i syfte att förbättra våra tjänster genom att åtgärda programfel, snabbt och enkelt kunna upptäcka och lösa problem med webbplatskonvertering, ändra gränssnittet för att du snabbt kan hitta den information du söker, eller framhäva relevanta erbjudanden på webbplatsen. Vi gör detta genom att genomföra kundnöjdhetsundersökningar, marknadsundersökningar eller analysera ditt användande av tjänsterna. Personuppgifter som vi använder för att förbättra våra tjänster är i största möjliga grad aggregerade.

 

Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra berättigade intressen.

 

(f) Förhindra missbruk av tjänster

 

Ditt namn, din adress och din IP-adress (enligt vad som är relevant i varje specifikt fall) kan användas för att vi ska kunna förhindra missbruk och kreditkortsbedrägerier. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse.

 

(g) Förhindra att avstängda personer bokar resor

 

Stena Line sparar avstängningsdatum, namn, födelsedatum (personnummer för svenska medborgare), pass- eller identitetshandlingsnummer och bokningsnummer för passagerare som har brutit mot våra säkerhetsregler ombord i hamnar eller på terminaler, så att vi kan hindra dessa personer från att boka resor. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse.

 

(h) Tillhandahålla erbjudanden, rabatter och uppgraderingar baserat på dina köp

 

Vi använder namn, kontaktuppgifter och resplan för att erbjuda dig rabatter och uppgraderingar baserat på dina köp. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse.

 

(i) Direktmarknadsföring och information

 

Vi använder namn, kontaktuppgifter, resplan och bokningshistorik i den utsträckning du har (a) aktivt samtyckt till direktmarknadsföring (opt-in), (b) anmält dig till vårt nyhetsbrev eller medlemsklubb och/eller (c) köpt Stena Lines produkter och tjänster och därmed lämnat dessa personuppgifter till oss vid användning av våra tjänster, för att skicka nyhetsbrev, erbjudanden och relevant information om våra tjänster 

Vi använder namn, kontaktuppgifter, resplan i den utsträckning du har (a) aktivt samtyckt till direktmarknadsföring (opt-in), (b) anmält dig till vårt nyhetsbrev eller medlemsklubb och/eller (c) köpt Stena Lines produkter och tjänster och därmed lämnat dessa personuppgifter till oss vid användning av våra tjänster, för att skicka påminnelser om bokningar och betalningar som har inletts men inte slutförts.

 

Vi skickar dessa till dig via post, textmeddelande, e-post och andra format för elektronisk kommunikation. 

 

Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra berättigade intressen.

 

Du har rätt att när som helst välja bort direkt marknadsföring enligt vad som anges i avsnitt 6. (h)–(i) via länkar för aktivt bortval (opt-out) i e-postmeddelanden eller i inställningarna i sektionen Mina Sidor på vår webbplats.  Om du gör det kommer Stena Line inte längre att skicka sådan direktmarknadsföring till dig.

 

(j) Hantera kundklagomål och försvara och/eller upprätta rättsliga anspråk

 

Vi använder personuppgifter endast i den mån som det är relevant i varje specifikt fall för att hantera eventuella kundklagomål eller försvara och/eller upprätta rättsliga anspråk. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse.

 

(k) Uppvisa efterlevnad av lagkrav

 

Stena Line lagrar dokumentation av pass och identifieringsuppgifter samt information om vem som säger sig vara förälder till en minderårig vid identitetskontroller i syfte att kunna visa tillämpliga myndigheter att vi följer kraven på identitetskontroller i den svenska  Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)och/eller lagar och förordningar som är tillämpliga på relevant lokal marknad. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse.

 

7.     Vem delar vi dina personuppgifter med?

 

För att kunna uppfylla de syften som anges ovan kan Stena Line dela dina personuppgifter med följande mottagare.

a)   Stena AB (publ)

b)   Stena Rederi AB

c)   Stena Line Travel Group AB

d)   Externa betalningsleverantörer (inkl. Apple Pay, här är deras sekretessinformation https://www.apple.com/legal/privacy/data/sv/apple-pay/)

e)   Stena Line Ltd.

f)   Stena Line BV

g)   Stena Line GmbH & Co.KG .

h)   Stena Line Danmark A/S

i)   Stena Line Polska Sp.z o.o

j)   UAB Stena Line

k)   SIA Stena Line

l)   Retail & Food Services in Sweden AB

m)   Baltic RoRo Services GmbH 

n)   Andra transportföretag, bussföretag, turistguider, organisationer som tillhandahåller logitjänster och andra underleverantörer (där detta behövs för att tillhandahålla din bokade resa)

o)   Polis, tull och andra myndigheter

p)   Försäkringsbolag (t.ex. Allianz, Axa/Uniqa)

q)   Scandinfo, Origo Group (i syfte att genomföra kundnöjdhetsundersökningar)

r)   Våra externa callcenter: Moranti i Danmark, Sverige och Norge samt Transcom i Litauen

s)   Våra externa incheckningsteam: t.ex. Sartori & Berger;

t)   Tjänsteleverantörer som vi anlitar för att kunna tillhandahålla tjänster som webbvärdar, utskicksföretag, analysföretag, IT-leverantörer, evenemangsvärdar med mera.

u)   Assa Abloy för digitala hyttnycklar

v)   Google (se vidare nedan i avsnitt 8)

w)   Facebook (se vidare nedan i avsnitt 9)

 

8.      Följande gäller för vårt samarbete med Google och användningen av deras tjänster för ”remarketing” och ”lookalike audiences”:

 

På vår webbplats använder vi den remarketing- eller "liknande målgrupper"-funktion som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Funktionen har som syfte att analysera besökarnas intressen och beteende.

 

Google använder cookies för att utföra analysen av webbplatsens användning, vilket utgör basen för att skapa intressebaserad reklam. Genom dessa cookies registreras besöken på webbplatsen och anonymiserade data om dess användning. Inga personuppgifter om besökaren på webbplatsen lagras. Om du går till en annan webbplats i Google Display-nätverket efter ditt besök kommer du att se reklam som sannolikt är relaterad till produkter och information som du har sett tidigare.

 

Behandlingen av personuppgifter utförs baserat på artikel 6.1.a i GDPR, där vi med besökarens samtycke visar målanpassad reklam för webbplatsens besökare, för att kunna erbjuda webbplatsens besökare personaliserade reklamannonser efter intresse när andra webbplatser i Google Display-nätverket besöks. Du kan när som helst göra invändning mot detta.

 

Mer information om Google Remarketing och tillhörande integritetspolicy finns på https://www.google.com/privacy/ads/

 

På vår webbplats använder vi också nätannonseringsprogrammet Google AdWords och inom ramen för detta funktionen för konverteringsspårning (utvärdering av besök). Google Conversion Tracking är en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). När du klickar på en annons från Google placeras en cookie för konverteringsspårningen på din dator. En sådan cookie har begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och kan därmed inte användas för personlig identifiering. När du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien är aktiv, kan Google och vi registrera att du har klickat på annonsen och kommit till denna sida. Alla Google AdWords kunder mottar olika cookies. Det finns därför ingen risk för att cookies kan spåras över webbplatsen från AdWords kunder.

 

Informationen som inhämtas med hjälp av denna konverteringscookie används för konverteringsstatistik. Vi får information om det totala antalet användare som klickar på någon av våra annonser och som besöker en sida med en tagg för konverteringsspårning. Vi mottar dock ingen information som kan användas för personlig identifiering av användaren. Behandlingen sker enligt artikel 6.1.a i GDPR med ditt samtycke till målinriktad annonsering och analys av verkan och effekt av denna annonsering. Du kan när som helst göra invändning mot detta.

 

För detta ändamål kan du hindra lagring av cookies på din dator genom att göra motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare. Vi vill dock informera om att du i sådant fall inte kommer kunna utnyttja alla funktioner på denna webbplats. Du kommer då inte att registreras i konverteringsstatistiken.

 

Du kan dessutom avaktivera inställningarna för personaliserad reklam från Google.

Mer information och Googles integritetspolicy finns på:

https://www.google.com/policies/privacy/

 

9.       Följande gäller för vårt samarbete med Facebook och användningen av deras tjänster så som annonsering, ”lookalike audiences” och ”custom audiences”:

 

Stena Line använder Facebooks tjänster för att hitta nya kunder. Detta sker genom att vi använder data som vi samlat in från din användning av vår webbplats för att hitta liknande presumtiva kunder genom Facebook. Dessa uppgifter är anonymiserade och kan inte spåras tillbaka till dig.

 

Stena Line använder också Facebook för annonseringsändamål.

 

Facebook Irland är personuppgiftsansvarig gemensamt med Stena Line för gemensam behandling av uppgifter i samband med Facebooks tjänster, inklusive ”lookalike audiences” samt ”custom audiences”. Vänligen se den information som krävs enligt artikel 13.1.a och b i GDPR i Facebook Irlands integritetspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy

 

Information om hur Facebook Irland behandlar personuppgifter, inklusive vilka rättsliga grunder Facebook Irland förlitar sig på och de sätt på vilka den registrerade kan utöva sina rättigheter gentemot Facebook Irland, finns i Facebook Irlands datapolicy på https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Stena Lines behandling utförs baserat på artikel 6.1.a i GDPR och Stena Line använder tjänsterna ”lookalike audiences” och ”custom audiences” med webbplatsbesökarens samtycke. Du kan när som helst invända mot detta.

 

Du kan också när som helst invända mot Stena Lines och/eller Facebook Irlands behandling av dina personuppgifter såvida den gemensamma behandlingen baseras på artikel 6.1.f i GDPR.

Stena Line och Facebook Irland har: 

 

·        ingått ett tillägg om personuppgiftsansvar i syfte att definiera respektive parts ansvar för efterlevnad av kraven i GDPR med hänsyn till gemensam behandling (enligt vad som anges i allmänna villkor för tillämplig produkt),

 

·        överenskommit att Stena Line ansvarar för att tillhandahålla registrerade med åtminstone den information som framgår av detta avsnitt 9,

 

·        överenskommit om att Facebook Irland, inbördes mellan parterna, ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter enligt artiklar 15–20 i GDPR med hänsyn till personuppgifter som lagras av Facebook Irland efter gemensam behandling.

 

10.  Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES-området?

 

Stena Line kan överföra en del av dina personuppgifter till de länder utanför EU/EES-området som anges nedan. I de fall som EU-kommissionen inte har beslutat att något av nedan angivna länder säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, tillhandahåller vi en beskrivning av de skyddsåtgärder som vi vidtar eller den rättsliga grund som vi åberopar för säkerställande av att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.

 

Land: Storbritannien

Skyddsåtgärd: beslut om adekvans (28 juni 2021)

 

Land: USA 

Skyddsåtgärd: Europakommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter (2010/87/EU) och (2021/915/EU)

 

Du är välkommen att kontakta vår dataskyddsombud om du vill ha mer information om skyddsåtgärderna ovan. Kontaktuppgifter finns i avsnitt 14 i denna integritetspolicy.

 

11.  Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

SyfteTyp av personuppgifterLagringsperiod
Tillhandahålla erbjudanden, rabatter och uppgraderingar baserat på dina köpNamn, kontaktuppgifter, resplan och bokningshistorikI upp till 2 år efter att kundförhållandet upphört.
Förbättra våra tjänsterWebbplatsinformation baserad på din IP-adress och webbläsarinformation

 

Under 26 månader efter att du har använt våra tjänster.
DirektmarknadsföringE-postadress, namn och tidigare destinationerSå länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev.
Tillhandahålla resor, logi och avtalade tjänsterNamn, födelsedatum, åldersgrupp, kön, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, antal medföljande barn, bokningsnummer, resplan, fordonsuppgifter, ditt husdjurs identitetsnummer, beställnings- och inköpslistor i våra terminal- och fartygsbutiker, utnyttjade kampanjkoder och säkerhetskoderI upp till 14 månader efter resan
Bevisa efterlevnad av lagkravPass- och identitetshandlingsuppgifter och uppgifter om vem som säger sig vara förälder till en minderårigUnder tre månader för att vi ska kunna visa för tillämpliga myndigheter att vi efterlever den svenska Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och/eller lagar och förordningar som gäller på den aktuella lokala marknaden
Efterleva lagkravNamn, födelsedatum och pass- eller identitetshandlingsuppgifter (för spärrade passagerare)Upp till sex månader efter att en spärrlista över passagerare har ersatts av en uppdaterad version från polismyndigheterna.
Hindra avstängda personer från att boka resorNamn, avstängningsdatum, födelsedatum (personnummer för svenska medborgare), pass- eller identitetshandlingsuppgifter och bokningsnummerUpp till tre år efter avstängning
AdministrationGästlistaUpp till sex månader efter avslutad resa.
Efterleva lagkravInformation om funktionshinder / nedsatt rörlighetEn månad efter avslutad resa för att vi ska kunna tillhandahålla nödvändig assistans i samband med bokade resor, logi och eventuella beställningar/köp i enlighet med våra avtalsförpliktelser gentemot dig och EU-förordning 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar
Efterleva lagkravBetalningsuppgifter, kontaktuppgifter, bokningsreferensnummer, resplan och fordonsinformation och medlemsnummer i medlemsklubb och om tillämpligt skatteidentifieringsnummerUpp till tio år i enlighet med svenskBokföringslagen (1999:1078)och/eller förordningar som gäller på den aktuella lokala marknaden
Efterleva lagkravNamn, kön, åldersgrupp, nationalitet, födelsedatum och uppgifter om funktionshinder samt ett kontaktnummer i händelse av en nödsituation (i den utsträckning du lämnar sådan information till oss)Tills fartyget når sin destination och därefter i ytterligare 24 timmar i enlighet med den svenska Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och/eller förordningar som gäller på den aktuella lokala marknaden samt direktiv 2017/2109 om ändring av rådets rådets direktiv 1998/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater.
Hantera kundklagomål och försvara och/eller upprätta rättsliga anspråkEndast relevanta personuppgifterSå länge som dina personuppgifter rimligen behövs för att Stena Line ska kunna hantera kundklagomål och/eller försvara och/eller etablera rättsliga anspråk (normalt så länge som den relevanta juridiska preskriptionstiden)

 

12.  Vilka rättigheter har du?

 

I det följande ges en sammanfattning av dina rättigheter enligt EU:s dataskyddslag. Verkställande av dina rättigheter är gratis och du kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande eller brev till adresserna som anges i slutet av detta dokument. Du kan även använda kontaktformuläret på webbplatsen.

 

När du får e-post angående en bokning som du har gjort via våra tjänster innehåller den en länk till bokningen så att du ska kunna uppdatera den. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor angående dina rättigheter (se kontaktuppgifter i slutet av denna integritetspolicy).

 

Stena Line kommer alltid att göra en bedömning av huruvida en begäran om verkställande av rättigheter är giltig. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta. Det kan finnas undantag.

 

Utöver de rättigheter som anges nedan har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet angående Stena Lines behandling av dina personuppgifter.

 

a)        Rätt till åtkomst. Du har på begäran rätt att få en kopia av dina personuppgifter som Stena Line behandlar och även att få kompletterande information om Stena Lines behandling av dina personuppgifter.

 

b)        Rätt till korrigering. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

 

c)        Rätt till radering.Du har rätt att begära att Stena Line raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under följande omständigheter:

 

–       Personuppgifterna behövs inte längre för det syfte de ursprungligen inhämtades eller på annat sätt behandlades för

–       Du återkallar ditt samtycke till en behandlingsaktivitet och det finns ingen annan rättslig grund

–       Du gör en giltig invändning mot behandlingen av dina personuppgifter

–       Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

–       Personuppgifterna måste raderas för att ett lagkrav ska uppfyllas

 

(d)        Rätt att begränsa behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under någon av följande omständigheter:

 

–       Personuppgifternas riktighet är under utredning

–       Behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för behandlingens syfte, men du invänder mot radering av dina personuppgifter och begär istället en begränsning

–       Stena Line behöver inte längre personuppgifterna, men du behöver personuppgifterna för fastställande, utövande eller försvar i ett rättsärende

–       Du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och din invändning är under utredning.

 

(e)        Rätt till flytt av uppgifter Under vissa omständigheter har du rätt att erhålla de personuppgifter om dig som du har lämnat till Stena Line för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör, om behandlingen av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal.

 

(f)         Allmän rätt till invändning. Du har en allmän rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på Stena Lines berättigade intressen. Om du invänder måste vi visa att vi har övertygande berättigade intressen för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

(g)        Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kan Stena Line inte längre behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

 

13.  Information om inspelning av telefonsamtal

 

Stena Line kan spela in telefonsamtal med kunder baserat på vårt berättigade intresse för olika affärssyften. Vi gör det bland annat för att förbättra kvalitén i vår kundservice och information som tillhandahålls, i utbildningssyfte av våra medarbetare, för rapportering av typ och antal av telefonförfrågningar, information i telefonsamtal som kan användas i händelse av en tvist om samtalets innehåll och/eller för att bekräfta eventuella arrangemang som gjorts under samtalet samt för att uppvisa efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.

 

Du informeras i förväg om att samtalet kommer att spelas in. Du har möjlighet att invända mot inspelningen genom att avsluta samtalet. Alternativa kommunikationssätt med oss anges på vår webbplats under ”Kontakt”.

 

Inspelningar sparas under en begränsad tidsperiod (inte längre än nödvändigt eller tillåtet enligt tillämplig lag, inklusive tillämpliga preskriptionstider för anspråk).

Personuppgifter som samlas in under ett telefonsamtal behandlas enligt bestämmelserna ovan i Stena Lines integritetspolicy för kunder som gör bokningar och använder våra webbplatser.

 

14.  Hur kan du kontakta oss?

 

Du kan kontakta oss via följande kommunikationskanaler:

 

Huvudkontor:

Adress: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Sverige

Telefon:+46 770 57 57 00

E-post:info.se@stenaline.com

 

Vi har ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Vår Data Protection Officer kan kontaktas på dpo@stenaline.com.