Villkor för laddning av elfordon

Passageraren/användaren

 

 • Ansvarar för att fordonet är i gott skick och för dess underhåll, så att det uppfyller kraven i relevanta EU-förordningar och direktiv. Användaren är ansvarig för alla förluster, skador eller utgifter som uppstår på grund av underlåtenhet att göra detta.
 • Garanterar att inga experimentella och/eller modifierade fordon kommer att lämnas in för laddning ombord och ansvarar för alla förluster, skador eller kostnader som uppstår i händelse av bristande efterlevnad.
 • Ansvarar för att tillhandahålla korrekt information och dokumentation om fordonet, inklusive, men inte begränsat till, dess skick, ursprung, underhåll och så vidare, och är ansvarig för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstår på grund av eventuella felaktigheter i informationen eller dokumentationen.
 • Ansvarar för att följa instruktionerna och utöva rimlig försiktighet när laddstationen används och är ansvarig för alla förluster, skador eller kostnader som uppstår på grund av underlåtenhet att göra detta.
 • Ansvarar för att följa instruktionerna, ladda ner, registrera och använda ChargeNode-applikationen.
 • Åtar sig att meddela besättningen om han/hon märker några fel och/eller problem när han/hon använder laddstationen eller ChargeNode-appen.
 • Samtycker till att använda de kablar som tillhandahålls av transportörens besättning.
 • (Användaren samtycker till att betala alla tillämpliga avgifter för den tillhandahållna laddningstjänsten.)

 

Transportör

 

 • Ansvarar inte för eventuella störningar, förseningar, fel, internetstörningar och/eller andra hinder som påverkar användning och funktionalitet hos laddstationerna eller ChargeNode-applikationen.
 • Ansvarar inte för någon indirekt, oavsiktlig och/eller följdförlust som uppstår på grund av eller i samband med användningen av laddstationerna eller ChargeNode-applikationen.
 • Har rätt att tillfälligt eller permanent avbryta eller avsluta tillhandahållandet av laddningstjänsten så länge som det är nödvändigt och av vilken anledning som helst, till exempel för nödvändigt underhåll, kraftsystem- och elhantering och/eller vid funktionsfel.
 • Har rätt att begära information eller dokumentation som krävs för att bedöma hur lämpat fordonet är för laddning, inklusive men inte begränsat till, ett ursprungsintyg.
 • Har rätt att efter eget omdöme vägra att tillhandahålla laddningstjänsten om transportören anser att fordonet inte lämpar sig för laddning ombord och/eller av säkerhetsskäl och/eller för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga bestämmelser.
 • Har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra eller begränsa en potentiell skada/förlust som uppstår på grund av eller i samband med användningen av laddstationerna.
 • Ansvarar för att tillhandahålla kablarna till användarna för laddning av deras fordon.
 • I övrigt gäller Stena Lines (Travel) affärsvillkor för resor för bokningen.