Observera

Värt att veta innan du reser - senaste råden om att resa samt inresekrav för dit du skall resa.

Transport av föremål som omfattas av restriktioner

Kan jag ha med mig extra bränsle?

Nej. I enlighet med säkerhetsföreskrifterna får reservbränslebehållare inte transporteras i privata fordon.

 

Kan jag resa med gas?

Enligt internationell och brittisk lagstiftning måste passagerare som vill transportera gas i behållare (tryck- eller gasbehållare) följa följande bestämmelser som företaget är skyldigt att tillämpa i enlighet med tillämpliga bestämmelser. Det kan finnas andra gaser som inte anges specifikt nedan som företaget kan transportera och vilka råd som kan ges från vår fraktavdelning. Ansvaret för att kontrollera om ämnen eller föremål som transporteras måste deklareras ligger alltid hos kunden. Stena Line kan inte ansvara för dröjsmål eller nekande att acceptera sådana varor för leverans om lagar eller bestämmelser inte har uppfyllts eller meddelats oss på förhand vid bokningstillfället.

 

Propan och butangas endast för privat bruk (dvs. campingändamål) får transporteras i cylindrar upp till totalt 47 kg (exklusive gasbehållarens vikt).

 

Dykgaser (inklusive luft) för personligt bruk får transporteras i privata fordon som används för att transportera passagerare och deras personliga dykutrustning enligt följande villkor: (i) Medhavda gascylindrar måste vara avsedda för passagerarens personliga bruk. (ii) Det maximala antalet cylindrar per fordon får inte överstiga sex, av storlek ”F” eller mindre (dvs. upp till 60 liter sammanlagd vattenkapacitet), som innehåller antingen KOMPRIMERAD LUFT (UN1002), KOMPRIMERAD OXYGEN (UN1072) eller KOMPRIMERAD GAS, OXIDERANDE N.O.S (syre, kväveoxid) (UN3156) (detta har i allmänhet handelsnamnet ”Entenox”) (iii) Samtliga cylindrar ska säkras i fordonet för att förhindra rörelse. (iv) Annat farligt gods (inklusive brandfarliga gaser & brandfarliga vätskor) får under inga omständigheter transporteras i samma fordon som dessa dykgaser.

 

Medicinskt syre för personligt bruk som transporteras i privatbilar (för sjuka eller funktionshindrade personer). I ett fordon får du ha med dig upp till 6 behållare av storlek ”F” eller mindre (dvs. upp till 60 liter sammanlagd vattenkapacitet) innehållande UN 1072 – komprimerad syre, förutsatt att du har ett brev från läkare som intygar att du behöver medicinsk syre.

 

Kalibreringsgas som inte är giftig och enbart används för kalibreringsändamål får transporteras förutsatt att den sammanlagda vattenkapaciteten för tryckbehållarna (cylindern) eller små gasbehållare (gaspatroner) inte överstiger 50 liter.

 

Icke-brandfarliga gaser (klass 2.2) kan accepteras för transport om de transporteras vid tryck under 200 kPa vid 20 °C och inte är flytande eller kyld flytande gas. Obs! Storlek F har 9,4 liter vattenkapacitet, med ungefärliga dimensioner 930 mm x 140 mm.

 

Observera att transportkrav gäller lika mycket för nominellt tomma cylindrar, eftersom internationella föreskrifter betraktar ”tomma” tryckbehållare (cylindrar) som farligt gods om de inte har spolats och ett certifikat som bekräftar detta följer med cylindern. Förutom när de används i medicinska tillämpningar ska gastillförseln alltid stängas av för de flaskor som transporteras för de ändamål som nämns ovan; Alla cylindrar ska vara tillräckligt säkrade mot fartygets rörelser och borta från antändningskällor och värme. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera om en cylinder är tom eller begära ett intyg som bevis på rengöring/rensning om cylindrarna transporteras och deklareras som ”tomma”. Alla artiklar som anges ovan måste deklareras till företaget genom att ringa vårt kontaktcenter på 03447 707 070 minst 24 timmar före avresedatum och tid och återigen vid incheckningsdisken vid ankomsten till hamnen. Acetylengas är inte tillåtet för transport över huvud taget under några omständigheter.

 

Kan jag resa med en färja med skjutvapen och/eller ammunition?

Skjutvapen, sportvapen och ammunition kommer endast att transporteras i enlighet med företagets strikta policy som tar hänsyn till alla lagstadgade och/eller lagstiftningsbestämmelser som gäller för våra rutter vid tidpunkten för resan. Skjutvapen, sportvapen och ammunition måste deklareras till företaget genom att ringa vårt kontaktcenter på 03447 707 070 före avresedatum och tid och återigen vid incheckningsdisken vid ankomsten till hamnen. Du kan också behöva resa på en fraktbiljett beroende på vilka föremål som ingår. Eftersom lagstiftningen kan ändras förbehåller vi oss rätten att ändra våra transportvillkor med kort varsel. 

 

Högst 1000 patroner av UN-klass 1.4 får medföras i en privatbil utan dokumentation förutsatt att patronerna är förpackade i ursprungstillverkarens förpackning. Kvantiteter som överstiger detta belopp eller som inte är av klass 1.4, skall deklareras och transporteras i enlighet med de fullständiga bestämmelserna i IMDG-koden; och endast om fartygets "Efterlevnadsdokument för farligt gods" tillåter sådan transport.  Ammunition i större mängder än 1000 patroner som endast bör transporteras när de stöds av en deklaration om farligt gods måste bokas och biljetteras via vår fraktavdelning (detta beror också på det begärda fartyget/rutten och om det är behörigt för ändamålet enligt lagstadgad fartygscertifiering). Dessa förfrågningar ska hänvisas till fraktreservationsavdelningen.

 

Det är krav på att alla skjutvapen alltid stöds av utfärdandet av en licens som är lämplig för avgångs- och/eller destinationslandet och som på begäran bör vara tillgänglig för inspektion. När ett fordon som transporterar skjutvapen anländer till hamnen kommer vår tjänstgörande chef och hamnsäkerhet att meddelas och lokalt dokumenterade rutiner kommer sedan att genomföras för att säkerställa att följande åtgärder vidtas, enligt vad som är lämpligt: 

 

Skjutvapen, sportvapen och ammunition lämnas i fordonet under överfarten under förutsättning att:

a) Skjutvapen, sportvapen och ammunition är utom synhåll och säkrade i en lämplig låst låda i fordonets bagageutrymme.

b) Lastningsbefälet eller hans nominerade ställföreträdare har bekräftat att alla dörrar till fordonet är låsta.

c) Fordonspassagerare förblir under noggrann övervakning tills de har lämnat bildäcket.

 

När fartyget anländer till sin destination kommer proceduren att fungera i omvänd ordning enligt lokala dokumenterade procedurer i den hamnen.

 

Det är gästens ansvar att ha med sig all nödvändig information rörande vapnen – serienummer, jaktlicenser och vapentillstånd vid behov. 

 

Fotpassagerare

Transport av skjutvapen, sportvapen, ammunition, svärd, knivar, kantvapen och farliga ämnen är för fotpassagerare alltid förbjuden. Ytterligare information erhålls i nödvändiga fall från tjänstgörande chef vid avgångshamnen. 

 

Kan jag resa med farligt gods?

Det är inte tillåtet att resa med farligt gods, skjutvapen eller ammunition utan vårt föregående tillstånd. Efterlevnad av alla tillämpliga bestämmelser som gäller vid bokning och resa och när så är lämpligt, att på begäran visa upp relevanta deklarationer eller licenser måste alltid följas av den person som är ansvarig för fordonet. Farligt gods för sjötransport som regleras i Internationella koden för sjötransport av farligt gods (IMDG) omfattar ämnen eller artiklar som klassificerats och identifierats i följande kategorier:-

  • Explosiva ämnen eller föremål (klass 1)
  • Gaser (brandfarliga, icke-brandfarliga, giftiga – klass 2.1, 2.2 eller 2.3)
  • Brandfarliga vätskor (klass 3) • Brandfarliga fasta ämnen (klass 4.1, 4.2 eller 4.3)
  • Oxiderande ämnen och organiska peroxider (klass 5.1 eller 5.2)
  • Giftiga och infektiösa ämnen (klass 6.1 eller 6.2) • Radioaktivt material (klass 7)
  • Frätande ämnen (klass 8) • Diverse Farliga ämnen och artiklar (klass 9)
  • Havsföroreningar (enligt MARPOL-föreskrifter)

Det är opraktiskt att lista specifika artiklar som klassificeras som farligt gods eftersom det är en icke-uttömmande lista. Ansvaret för att kontrollera om ämnen eller föremål som transporteras måste deklareras ligger alltid hos kunden; Stena Line kan inte ansvara för dröjsmål eller nekande att acceptera sådana varor för leverans om lagar eller bestämmelser inte har uppfyllts. 

Contact frequently asked question icon

Vanliga frågor