Transport av föremål som omfattas av restriktioner

Kan jag ha med mig extra bränsle?

Nej. Enligt säkerhetsföreskrifterna får reservbränslebehållare inte transporteras i privata fordon.

 

Kan jag resa med gas?

Enligt internationell och brittisk lagstiftning måste passagerare som vill transportera gas i behållare (behållare med övertryck eller avtappningsventil) åtlyda följande bestämmelser, vilka Företaget är skyldigt att tillämpa i enlighet med gällande bestämmelser. Det kan finnas andra gaser som inte anges specifikt nedan och som företaget kan transportera och som vår fraktavdelning kan informera om. Kunden ansvarar alltid för att kontrollera om ämnen eller föremål som transporteras måste deklareras. Stena Line åtar sig inget ansvar för dröjsmål eller nekad transport av sådana varor om rättsliga krav eller förhållanden inte har uppfyllts eller om deklaration inte har givits vid bokning.

 

Propan- och butangas för privat bruk (t.ex. campingkök) får endast transporteras i flaskor med vikt högst 47 kg (exklusive gasbehållarens vikt).

 

Dykgaser (inklusive luft) för personligt bruk får transporteras i privata fordon som används för att transportera passagerare och deras personliga dykutrustning enligt följande villkor: (i) Medhavda gascylindrar måste vara avsedda för passagerarens personliga bruk. (ii) Högst 6 st. cylindrar av storlek ”F” eller mindre (dvs. upp till 60 liter sammanlagd vattenkapacitet) får tas med per fordon, innehållande antingen KOMPRIMERAD LUFT (UN1002), KOMPRIMERAD SYRGAS (UN1072) eller KOMPRIMERAD GAS, OXIDERANDE N.O.S. (syre, kväveoxid) (UN3156) (detta har i allmänhet handelsnamnet ”Entenox”) (iii) Samtliga cylindrar ska vara fastspända i fordonet för att förhindra rörelse. (iv) Annat farligt gods (inklusive brandfarliga gaser och brandfarliga vätskor) får under inga omständigheter transporteras i samma fordon som dessa dykgaser.

 

Medicinskt syre för personligt bruk som transporteras i privatbilar (för sjuka eller funktionshindrade personer) får transporteras i ett fordon med upp till 6 behållare av storlek ”F” eller mindre (dvs. upp till 60 liter sammanlagd vattenkapacitet) innehållande UN 1072 (komprimerad syrgas), förutsatt att ett brev från läkare som intygar att medicinskt syre krävs medförs.

 

Kalibreringsgas som inte är giftig och enbart används för kalibreringsändamål får transporteras förutsatt att den sammanlagda vattenkapaciteten för tryckbehållarna (cylinder) eller mindre gasbehållare (gaspatron) inte överstiger 50 liter.

 

Icke-brandfarliga gaser (klass 2.2) kan accepteras för transport om de har ett inre övertryck av högst 200 kPa vid 20 °C och inte innehåller flytande eller kyld flytande gas. Obs! Storlek F har 9,4 liter vattenkapacitet, med ungefärliga mått 930 x 140 mm.

 

Observera att transportkraven gäller lika mycket för nominellt tomma cylindrar, eftersom ”tomma” tryckbehållare (cylindrar) i internationella föreskrifter betraktas som farligt gods om de inte har spolats och ett certifikat som bekräftar detta följer med cylindern. Förutom när de används i medicinska tillämpningar ska gastillförsel från cylindrarna alltid vara avstängd vid transport för de ändamål som nämns ovan; Alla cylindrar ska vara ordentligt fastspända för att inte flyttas på grund av fartygets rörelser och placerade på avstånd från antändnings- och värmekällor. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera om en cylinder är tom eller begära uppvisning av intyg som bevis på rengöring/rensning om cylindrarna transporteras och deklareras som ”tomma”. Alla artiklar som anges ovan måste deklareras till företaget på telefon till vårt kontaktcenter minst 24 timmar före avgång och återigen vid incheckningsdisken vid ankomsten till hamnen. Acetylengas får inte transporteras över huvud taget under några omständigheter.

 

FÅR JAG TA MED VAPEN PÅ RESAN?

Transport av skjutvapen är föremål för särskilda förfaranden på alla linjer. Kunder som vill transportera skjutvapen (eller andra sportvapen) med Stena Line skall informera om detta vid bokning.

 

Alla skjutvapen måste ha giltiga handlingar och intyg som krävs av landet för utträde och inträde. Dessa handlingar måste vara tillgängliga för kontroll av de anställda vid hamnskydd, liksom för inspektion under resan. 

 

Transport av skjutvapen i bilen ska rapporteras vid bokningstillfället och återigen vid incheckningen bil. Anställda på hamnskydd och berörd personal på fartyget kommer att meddelas omedelbart efter anmälan om transport av vapen då förfarandet är beroende av lokala rutiner. När fartyget når sin destination, kommer transport av skjutvapen omfattas av regler i det lokala landet / hamnen. 

 

FÖRVARING

Skjutvapen skall förvaras under ägarens ansvar, inlåst i fordon, på bildäck. Observera att skjutvapen aldrig får förvaras i funktionsdugligt skick och/eller tillsammans med ammunition

 

Fotpassagerare

Transport av skjutvapen, sportvapen, ammunition, svärd, knivar, stickvapen och farliga ämnen är alltid förbjudet för fotpassagerare. Ytterligare information kan vid behov inhämtas från tjänstgörande chef vid avgångshamnen. 

 

Kan jag resa med farligt gods?

Det är inte tillåtet att resa med farligt gods, skjutvapen eller ammunition utan vårt tillstånd på förhand. Efterlevnad av alla bestämmelser som gäller vid bokningstillfället och under resan och, om tillämpligt, uppvisande av relevanta dokument eller tillstånd på begäran, åligger alltid den person som ansvarar för ett fordon. Farligt gods för sjötransport som regleras i Internationella koden för sjötransport av farligt gods (IMDG) omfattar ämnen eller artiklar som klassificerats och identifierats i följande kategorier:

  • Explosiva ämnen eller föremål (klass 1)
  • Gaser (brandfarliga, icke-brandfarliga, giftiga – klass 2.1, 2.2 eller 2.3)
  • Brandfarliga vätskor (klass 3) 
  • Brandfarliga fasta ämnen (klass 4.1, 4.2 eller 4.3)
  • Oxiderande ämnen och organiska peroxider (klass 5.1 eller 5.2)
  • Giftiga och smittbärande ämnen (klass 6.1 eller 6.2) 
  • Radioaktivt material (klass 7)
  • Frätande ämnen (klass 8) 
  • Diverse farliga ämnen och artiklar (klass 9)
  • Havsföroreningar (enligt MARPOL-föreskrifter)

Det vore opraktiskt att räkna upp specifika artiklar klassificerade som farligt gods eftersom en sådan förteckning inte kan göras uttömmande. Ansvaret för att kontrollera om transporterade ämnen eller föremål måste deklareras ligger alltid hos kunden; Stena Line åtar sig inget ansvar för dröjsmål eller nekad transport av sådana varor om rättsliga krav eller förhållanden inte har uppfyllts. 

 

Kan jag ta med mig fläsk eller fläskprodukter till Storbritannien från EU eller EFTA?

 

Från och med den 1 september 2022 är det olagligt att föra in mer än 2 kg fläskkött eller fläskköttsprodukter till Storbritannien från EU och EFTA (Europeiska frihandelssammanslutningen), såvida inte produkterna är märkta med EU:s hälsomärkning eller är förpackade som handelsvaror med ”ursprung i EU”. Detta gäller inte kommersiell import som inte påverkas av åtgärderna.