Integritetspolicy för medlemsklubbar

1.                     Inledning

 

Vi, Stena Line Scandinavia AB, med registreringsnummer 556231-7825 (”Stena Line”), är  personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” och ”vår(t)/våra” i denna integritetspolicy syftar på Stena Line. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna integritetspolicy. Vi respekterar din integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter.

 

Våra medlemsklubbar, Extra Blue, Extra Gold och Business Traveller kallas nedan gemensamt ”medlemsklubb(ar)”.

 

Följande webbplatser utgör våra ”webbplatser”:

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline.es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, dokarlskrony.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

Våra webbplatser och andra kommunikationskanaler (e-post, telefon, kundservicekontakt, sociala medier, chatt och pappersformulär) som du använder i samband med medlemskap i en medlemsklubb kallas nedan för våra ”medlemsklubbstjänster”.

 

2.                     Vad omfattas av denna integritetspolicy?

 

Denna integritetspolicy gäller vår behandling av dina personuppgifter om du är medlem i en av våra medlemsklubbar och använder våra medlemsklubbstjänster. Denna integritetspolicy innehåller bland annat information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med vilka vi delar dem och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.

 

Information om vår behandling av personuppgifter för andra kunder och webbplatsbesökare finns i Stena Lines integritetspolicy för bokningskunder och webbplatsbesökare.

 

Information om hur vi hanterar cookies finns i vår cookie-policy.

 

För information om vår kameraövervakning ombord på våra fartyg, i våra hamnar, terminaler och kontor samt behandling av personuppgifter i samband med det se Stena Lines CCTV-integritetspolicy.

 

3.                     Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

Stena Line behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 

(a)        Namn

(b)        Födelsedatum

(c)        Kön

(d)        Kontaktuppgifter (adress, telefon- och/eller mobiltelefonnummer och e-postadress)

(e)        Information om medlemskap i medlemsklubb – typ av medlemskap (Extra Blue, Extra Gold eller Business Traveller), medlemsnummer, hur länge du har varit medlem, hur länge du har varit på nuvarande medlemsnivå och poängsaldo

(f)         Lösenord

(g)        Transaktionshistorik (datum, typ av transaktion, transaktionsinformation, intjänade poäng)

(h)        Bokningshistorik

(i)         Platsinformation baserad på din IP-adress

(j)         Webbläsarinformation (webbläsarversion)

(k)        Din arbetsgivare och befattning (för affärsresenärer)

 

4.                     Varifrån får vi dina personuppgifter?

 

 Stena Line samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du registrerar dig som medlem i en av våra medlemsklubbar, när du använder våra medlemsklubbstjänster, när du bokar en resa, när du genomför en transaktion som ger dig medlemspoäng i en medlemsklubb eller när du använder medlemspoäng som betalning.

 

Stena Line inhämtar även personuppgifter från resebyråer som du har instruerat att förmedla dina uppgifter till oss.

 

5.                     Vad händer om du inte lämnar dina personuppgifter till oss?

 

Medlemskap i en medlemsklubb är av sådan art att du måste förse oss med de personuppgifter som anges i avsnitt 3 ovan för att kunna bli och förbli medlem i våra medlemsklubbar. Om du inte förser oss med dessa personuppgifter kan vi därför inte erbjuda dig medlemskap i en medlemsklubb.

 

6.                     För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och vilken rättslig grund finns för dessa behandlingar?

 

Stena Line behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan. För varje ändamål måste Stena Line ha en rättslig grund. En rättslig grund kan t.ex. vara (i) att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja ett avtal som vi ingått med dig, eller (ii) att Stena Line eller en tredje part har ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna som inte åsidosätts av ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade. Under varje ändamål nedan anges Stena Lines rättsliga grund för syftet.

 

( )         Tillhandahålla medlemskap i medlemsklubben Extra

Stena Line använder ditt namn, dina kontaktuppgifter, information om medlemskap i medlemsklubb, transaktionshistorik och bokningshistorik för att administrera ditt medlemskap, dina intjänade och använda poäng och din medlemsnivå, och för att förse dig med våra överenskomna medlemsklubbstjänster enligt vad som anges i affärsvillkoren för medlemsklubben Extra. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra avtalsförpliktelser gentemot dig.

 

(a)        Tillhandahålla medlemskap i Business Traveller

Stena Line använder ditt namn, dina kontaktuppgifter, information om medlemskap i medlemsklubb, transaktionshistorik, bokningshistorik och information om din arbetsgivare och befattning för att administrera din arbetsgivares medlemskap, intjänade och använda poäng och medlemsnivå och för att förse dig med våra avtalade medlemsklubbstjänster enligt vad som anges i våra regler och villkor för Business Traveller. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra berättigade intressen.

 

(b)        Tillhandahålla våra medlemsklubbstjänster

Stena Line använder namn, kontaktuppgifter och information om medlemskap i medlemsklubb för att kommunicera med dig när du använder våra medlemsklubbstjänster. Denna behandling av dina personuppgifter är baserad på våra berättigade intressen.

 

(c)        Förbättra våra medlemsklubbstjänster

Vi använder namn, kontaktuppgifter, webbplatsinformation baserat på din IP-adress, webbläsaruppgifter, information om medlemskap i medlemsklubb och transaktionshistorik för att inhämta statistik om hur du använder våra tjänster, i syfte att förbättra våra medlemsklubbstjänster genom att åtgärda programfel, snabbt och enkelt kunna upptäcka och lösa problem med webbplatskonvertering, ändra gränssnittet för att du snabbt kan hitta den information du söker, eller framhäva relevanta erbjudanden på webbplatsen. Vi gör detta genom att analysera ditt användande av våra tjänster. Personuppgifter som vi använder för att förbättra våra medlemsklubbstjänster är i största möjliga grad aggregerade. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse.

 

(d)        Förhindrande av missbruk av medlemsklubbstjänster

I den utsträckning det är nödvändigt kan vi använda namn, kontaktuppgifter och medlemsnummer (enligt vad som är relevant i varje specifikt fall) för att förhindra missbruk och bedrägeri. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra berättigade intressen.

 

(e)        Tillhandahålla erbjudanden, rabatter och uppgraderingar baserat på dina köp

Vi använder namn, kontaktuppgifter och information om medlemskap i medlemsklubb för att tillhandahålla erbjudanden, rabatter och uppgraderingar baserat på dina köp inom ramen för ditt medlemskap i medlemsklubben. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra berättigade intressen.

 

(f)         Direktmarknadsföring

Vi använder namn, kontaktuppgifter och information om medlemskap i medlemsklubb, i den mån du har försett oss med sådana personuppgifter vid användning av våra medlemsklubbstjänster, för att skicka nyhetsbrev, erbjudanden och relevant information om våra medlemsklubbstjänster. Vi skickar dig dessa via post, sms, e-post och andra former av elektronisk kommunikation. Denna behandling av dina personuppgifter är baserad på våra berättigade intressen.

Du har rätt att när som helst välja bort direktmarknadsföring enligt beskrivningen i avsnitt 6 (f)–(g). Om du gör det kommer Stena Line inte längre att skicka sådan direktmarknadsföring till dig.

 

(g)        Hantera klagomål och försvara och/eller upprätta rättsliga anspråk

Vi använder personuppgifter endast i den mån som det är relevant i varje specifikt fall för att hantera eventuella klagomål eller försvara och/eller upprätta rättsliga anspråk. Denna behandling av dina personuppgifter baseras på våra berättigade intressen.

 

7.                     Vem delar vi dina personuppgifter med?

 

För att kunna uppfylla de syften som anges ovan delar Stena Line dina personuppgifter med följande mottagare:

 

( )         Stena Rederi AB

(a)        Stena Line Travel Group AB

(b)        Stena Line Ltd.

(c)        Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.

(d)        Stena Line BV

(e)        Stena Line GmbH & CO.KG .

(f)         Stena Line Danmark A/S

(g)        Stena Line Polska sp.z o.o.

(h)        UAB Stena Line

(i)         SIA Stena Line

(j)         Plattformar för reklam och omdirigering som Google och Facebook

(k)        Tjänsteleverantörer som vi anlitar för att kunna tillhandahålla tjänster, till exempel webbhotell, utskicksföretag, analysföretag, IT-leverantörer, evenemangsvärdar med mera

 

8.                     Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES-området?

 

Stena Line kan överföra en del av dina personuppgifter till de länder utanför EU/EES-området som anges nedan. I de fall som EU-kommissionen inte har beslutat att något av nedan angivna länder säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter tillhandahåller vi en beskrivning av de skyddsåtgärder som vi vidtar eller den rättsliga grund som vi åberopar för säkerställande av att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning.

 

Land: Storbritannien

Skyddsåtgärd: beslut om adekvans (28 juni 2021)

 

Land: USA

Skyddsåtgärd: Europakommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter (2010/87/EU) och (2021/915/EU)

Du är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ha mer information om skyddsåtgärderna ovan. Kontaktuppgifter finns i avsnitt 11 i denna integritetspolicy.

 

9.                     Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

 

SyfteTyp av personuppgifterLagringsperiod
Tillhandahålla medlemskap i Extra och/eller Business TravellerNamn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, information om medlemskap i medlemsklubb, lösenord, transaktionshistorik och bokningshistorik, din arbetsgivare och befattningSå länge du är registrerad medlem i en Medlemsklubb
Förbättra våra medlemsklubbstjänsterWebbplatsinformation baserad på din IP-adress och webbläsarinformationUnder 26 månader efter att du har använt våra medlemsklubbstjänster
Hantera klagomål och försvara och/eller upprätta rättsliga anspråkPersonuppgifter som är relevanta för att bedöma klagomål på en medlemsklubb eller försvara och/eller upprätta juridiska anspråkSå länge som dina personuppgifter rimligen behövs för att försvara och/eller upprätta juridiska anspråk (normalt så länge som den relevanta juridiska preskriptionstiden)

 

10.                  Vilka rättigheter har du?

 

I det följande ges en sammanfattning av dina rättigheter enligt EU:s dataskyddslagstiftning. Verkställande av dina rättigheter är gratis och du kan göra det genom att skicka ett e-postmeddelande eller brev till adresserna som anges i slutet av detta dokument. Du kan även använda kontaktformuläret på webbplatsen.

 

Som medlem i en Medlemsklubb har du alltid möjlighet att radera eller rätta den information vi har om dig. Du kan redigera dina uppgifter genom att klicka på länken ”Min profil” när du har loggat in i medlemsklubben på webbplatsen. Alla e-postmeddelanden du får från medlemsklubben innehåller också en länk till din personliga profil, som du kan använda om du vill uppdatera den. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor gällande dina rättigheter (se kontaktuppgifterna i slutet av dokumentet).

 

Stena Line kommer alltid att göra en bedömning av huruvida en begäran om verkställande av rättigheter är giltig. Alla rättigheter som anges nedan är inte absoluta. Det kan finnas undantag.

 

Utöver de rättigheter som anges nedan har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet angående Stena Lines behandling av dina personuppgifter.

 

(a)         Rätt till åtkomst. Du har på begäran rätt att få en kopia av dina personuppgifter som Stena Line behandlar och även att få kompletterande information om Stena Lines behandling av dina personuppgifter.

 

(a)        Rätt till rättelse. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

 

(b)        Rätt till radering. Du har rätt att begära att Stena Line raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under följande omständigheter:

 

–       Personuppgifterna behövs inte längre för det syfte de ursprungligen inhämtades eller på annat sätt behandlades för

–       Du återkallar ditt samtycke till en behandlingsaktivitet och det finns ingen annan rättslig grund

–       Du gör en giltig invändning mot behandlingen av dina personuppgifter

–       Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

–       Personuppgifterna måste raderas för att ett lagkrav ska uppfyllas

 

(c)        Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under någon av följande omständigheter:

 

–       Personuppgifternas riktighet är under utredning

–       Behandlingen är olaglig eller inte längre behövs för behandlingens syfte, men du invänder mot radering av dina personuppgifter och begär istället en begränsning

–       Stena Line behöver inte längre personuppgifterna, men du behöver personuppgifterna för fastställande, utövande eller försvar i ett rättsärende

–       Du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och din invändning är under utredning

 

(d)        Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att erhålla de personuppgifter om dig som du har lämnat till Stena Line för att överföra dessa till en annan tjänsteleverantör, om behandlingen av personuppgifterna baseras på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal.

 

(e)        Allmän rätt att göra invändningar. Du har en allmän rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på Stena Lines berättigade intressen. Om du invänder måste vi visa att vi har övertygande berättigade intressen för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

(f)         Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kan Stena Line inte längre behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

 

11.                  Hur kan du kontakta oss?

 

Du kan kontakta oss via följande kommunikationskanaler:

 

Huvudkontor:

Adress: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Sverige

Telefon: +46 770 57 57 00

E-post: info.se@stenaline.com

 

Observera! Vi har utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Vår Data Protection Officer kan kontaktas på dpo@stenaline.com.